019

Radzymin, czyli dlaczego idzie jak po grudzie, albo jak z broną w lesie…

Zamieszczony na naszej stronie tekst spotkał się ze zdecydowanym odporem:)

Zdarza się.

Ponieważ zależy nam, by nikt nie mógł zarzucić Redakcji manipulacji – oczywiście, nie mamy wpływu na osoby dotknięte daleko posuniętą dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego – zdecydowaliśmy się opublikować stanowisko Gminy Radzymin na tekst o Radzyminie.

A żeby było ciekawiej postanowiliśmy – totalnie i bezczelnie – odnieść się do „stanowiska”.

 

Wszystko ubieramy w sekwencję zdarzeń, albo kalendarium:

Zaczynamy

A

22 marca 2018 na stronie hobby.pl zamieszczony zostaje tekst:

Radzymin czyli wycinka drzew pod drogę rowerową albo niezły numer.

B

6 kwietnia 2018, Redaktor Naczelny Radia Hobby otrzymuje mail:

Szanowny Panie Redaktorze,

W związku z publikacją w dn. 22.03.2018 na portalu Radia Hobby www.hobby.pl artykułu pt. „Radzymin czyli wycinka drzew pod drogę rowerową albo niezły numer” autorstwa p. Pawła Siegera, zwracam się w imieniu Burmistrza Radzymina z prośbą o publikację poniższego stanowiska gminy Radzymin z wyjaśnieniami do artykułu.

Pisząc ten artykuł, p. Paweł Sieger nie dochował rzetelności dziennikarskiej, gdyż nie wziął pod uwagę informacji, które wcześniej uzyskał od gminy Radzymin. Zaprezentował własne tezy, nie konfrontując ich z argumentami drugiej strony i wybiórczo traktując otrzymane z gminy odpowiedzi. P. Paweł Sieger był w posiadaniu informacji z gminy Radzymin nt. wycinki drzew oraz nt. umowy o budowie pomnika św. Jana Pawła II w Radzyminie, gdyż otrzymał je wcześniej od Burmistrza Radzymina w ramach odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

We fragmencie artykułu, który dotyczy targowiska miejskiego, autor w ogóle nie skierował do gminy zapytania na ten temat, a mimo to postawił nieuzasadnione i niesprawiedliwe naszym zdaniem tezy. Pytania o targowisko dotarły do nas dopiero po publikacji artykułu, tj. w piątek 23.03.2018 r. i to nie od autora artykułu, lecz właśnie od Pana Redaktora w formie wniosku o informację publiczną. Odpowiedź na ten wniosek będzie przesłana w dniu dzisiejszym.

Apeluję w imieniu własnym i kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Radzymin do Pana Redaktora o dbałość o standardy dziennikarskie i rzetelność publikowanych w Radio Hobby i na portalu radia materiałów dziennikarskich. Prosimy o publikację poniższego stanowiska.

Z wyrazami szacunku,

Dominika Krzyżanowska-Kidała

kierownik Referatu Promocji i Informacji

e: dkrzyzanowska@radzymin.pl

t: 22 667 68 48

k: 733 652 714

Urząd Miasta i Gminy Radzymin

 

C

Autor tekstu odpowiada:

1. Stanowisko Gminy Radzymin W ŻADEN SPOSÓB NIE ODNOSI SIĘ DO PRZEDSTAWIONYCH W TEKŚCIE DANYCH I FAKTÓW.

2. Stanowisko Gminy zawiera jedynie subiektywną ocenę tekstu, bez podania choćby jednego przykładu, który uzasadniałby postawienie zarzutu nierzetelności, czy też niedochowania standardów.

3. Tekst powstał NA PODSTAWIE INFORMACJI UZYSKANYCH W GMINIE [zawartych w odpowiedziach na wnioski o udostępnienie informacji publicznej] oraz na podstawie informacji uzyskanych z innych źródeł.

4. Tekst nie zawiera tez, zawiera logiczną analizę zebranych danych oraz opis stanu funkcjonowania Urzędu Gminy Radzymin.

5. Jeśli chodzi o wycinkę drzew to do dziś Gmina nie udzieliła odpowiedzi na pytanie [zadane dwukrotnie]: na jakiej podstawie dokonano oszacowania wartości wycinanych drzew.

6. Jeśli chodzi o pomnik Jana Pawła II to do dziś Gmina nie odpowiedziała na pytanie [zadane dwukrotnie]: kiedy osoby figurujące w umowie ją podpisały. Przypominam – według Gminy umowa została podpisana w październiku 2017, ale istnieje zdjęcie owej umowy zrobione w maju 2017, na którym to zdjęciu nie ma sygnatury oraz daty, ale podpisy są.

7. Jeśli chodzi o targowisko miejskie to po raz pierwszy wystąpiłem o udostępnienie informacji 25 października 2016 i odpowiedź [choć niepełną i kłamliwą] otrzymałem.

Oto treść wystąpienia o udostępnienie informacji publicznej przesłanego do Burmistrza Krzysztofa Chacińskiego 25 października 2016:

Szanowny Panie Burmistrzu!
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– czy istnieje jakikolwiek ślad materialny przeprowadzenia przez osoby delegowane przez urząd gminy Radzymin do skontrolowania funkcjonowania targowisk przy ul. Ogrodowej/ realizowania umowy zawartej przez Gminę z Administratorem targowiska [notatki, zapiski, doniesienia, informacje służbowe, maile, etc. – czyli forma papierowa i/ lub elektroniczna]? Jeśli tak – proszę o przekazanie kopii;

– od kiedy i na podstawie ilu umów obecny Administrator zarządza targowiskiem w Radzyminie [ul. Ogrodowa; podaję ulicę bez numeru mając nadzieję, że przy ul. Ogrodowej znajduje się tylko jedno targowisko zlokalizowane na gruntach stanowiących własność gminy, miasta/ komuny/ społeczności Radzymin]; proszę o przedstawienie kopii umów oraz podstawy ich zawarcia;

– proszę o przedstawienie wpływów miesięcznych z ww. targowiska za lata 2010-2016 [od 1 stycznia 2010 do 30 września 2016];

– proszę o podanie daty, kiedy przeprowadzano kontrole na ww. targowisku [od 2010 do 2016 roku]

– proszę o przedstawienie dokumentów na podstawie których burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński w trakcie sesji 24 października 2016 informował radnych, że koszt modernizacji/ budowy targowiska wyniesie 4-4,5 miliona złotych [netto]

– umowa z obecnym Administratorem targowiska kończy się 31 grudnia 2016 – w jaki sposób zostanie wybrany Administrator targowiska od 1 stycznia 2017?

– jakie i kiedy wyciągnięto konsekwencje wobec Administratora targowiska w związku z niewywiązywaniem się przezeń z zapisów obowiązującej umowy na zarządzanie targowiskiem? Proszę o przedstawienie kopii korespondencji, wezwań, faktur, etc.

– proszę o przedstawienie dokumentów, na podstawie których przygotowano treść uchwały „w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie budowy Targowiska przy ul. Ogrodowej w Radzyminie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także upoważnienia Burmistrza Radzymina do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym”; w szczególności: analizy ekonomiczne przedsięwzięcia, projekty/szkice/ pomysły/ wizje architektonicznego zagospodarowania terenów targowiska, etc.

Z wyrazami najwyższego szacunku

Paweł Sieger

8. Jeśli chodzi o następującą frazę:

„Apeluję w imieniu własnym i kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Radzymin do Pana Redaktora o dbałość o standardy dziennikarskie i rzetelność publikowanych w Radio Hobby i na portalu radia materiałów dziennikarskich”

to mogę odpowiedzieć w następujący sposób:

„Apeluję by Urząd Miasta i Gminy Radzymin dbał o standardy pracy oraz rzetelność w udzielanych odpowiedziach przekazywanych w ramach wystąpień o dostęp do informacji publicznych”.

Na koniec:

Czy zdanie „Apeluję w imieniu własnym i kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Radzymin do Pana Redaktora o dbałość o standardy dziennikarskie i rzetelność publikowanych w Radio Hobby i na portalu radia materiałów dziennikarskich. Prosimy o publikację poniższego stanowiska” należy rozumieć, że osoba podpisująca się jako „Dominika Krzyżanowska-Kidała” zarzuca Radiu Hobby brak „dbałości o standardy dziennikarskie” oraz brak „rzetelności w publikowanych” materiałach?

Skąd liczba mnoga, skoro odnosi się tylko i wyłącznie do mojego tekstu? A może nie tylko do mojego? A skoro nie tylko do mojego, to czy to oznacza, że publikowane przez Radio Hobby materiały – inne niż mój – zostały przeanalizowane i ocenione jako „nierzetelne”, których autorzy „nie dbają o standardy”? Jeśli tak – to które teksty przeanalizowano i które z nich zostały tak ocenione?

 

 

Ocenę pozostawiamy Czytelnikom oraz mieszkańcom Gminy „cudu i cudaków”, jak to w jednym z artykułów ujął Redaktor Naczelny „Wieści podwarszawskich”, Marek Chrzanowski .

A dalszy ciąg z pewnością nastąpi.

 

 

 

 
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.