Pieniądze na rozwój gospodarczy powiatu legionowskiego

Starosta legionowski i marszałek województwa mazowieckiego złożyli w poniedziałek 20 stycznia swoje podpisy na dwóch umowach, w ramach których powiat otrzyma dofinansowanie do dwóch projektów.

Pierwszy z nich, pod tytułem „E-biznes szansą rozwoju gospodarczego obszaru LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, będzie realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez organizację szkolenia z zakresu tworzenia e-commerce i rozwoju e-biznesu.

W projekcie uczestniczyć mogą mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu Lokalnej Grupy Działania, spełniający następujące kryteria:
1. grupa 30 osób nieaktywnych zawodowo w dwóch przedziałach wiekowych 15-25 lat (uczniowie, studenci) oraz 50+ (osoby nieaktywne zawodowe, poszukujące pracy, bezrobotne).,
2. grupa 15 przedsiębiorców działających już w branży turystycznej i agroturystycznej z obszaru LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
Całkowita wartość projektu to 80.442,- a wartość dofinansowania – 50.000,- zł.

Drugi nosi tytuł „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju”.  Celem projektu jest promocja nowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych technologi budowlanych, a także podtrzymanie lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych obszaru LGD poprzez organizację działań edukacyjnych. Projekt jest skierowany przede wszystkim do architektów i pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Zaproszenie do projektu obejmuje również zainteresowanych mieszkańców oraz przedsiębiorców i organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Projekt złożono w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński” w ramach  Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Całkowity koszt operacji – 28.960,80 zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 19.920,- zł.

/powiat legionowski/

Opublikowano