Szansa dla Wołomina

Wołomin przystąpił do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wiceburmistrz Wołomina Grzegorz Mickiewicz, przedstawiciele m.st Warszawy i pozostałych gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisali porozumienie dotyczące realizacji wspólnych przedsięwzięć z unijnym dofinansowaniem. W porozumieniu zostały umieszczone zasady dotyczące współpracy głównych zainteresowanych przy programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego źródłem finansowania projektów będą specjalnie wydzielone na ten cel środki rozprowadzane przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ze względu na to, ze Wołomin spełnił kryteria i przystąpił do porozumienia możliwe będzie realizowanie inwestycji  współfinansowanych z funduszy UE w ramach obecnej perspektywy finansowej. Na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przeznaczono 140 mln euro.

/foto: UM Wołomin/

Opublikowano