Uwaga podatniku !

Wołomin przekazuje ważną informację dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność to  obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej wydawanej przez Burmistrza. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom odrębnie. Podobnie jak w sytuacji kiedy współwłaścicielami są małżonkowie. Decyzja ta podlega doręczeniu podatnikom zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej – musi zostać doręczona każdemu z małżonków. Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu osobno. W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we współwłasności (również małżonków), sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powinni być wykazywani współwłaściciele jako podatnicy podatku, a podatek wymierzony w jednej kwocie tj. bez podziału kwoty na poszczególnych współwłaścicieli. Taka formuła decyzji podatkowej nie powoduje oczywiście obowiązku podwójnej zapłaty podatku nałożonego względem danego przedmiotu opodatkowania.

Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.

/źródło: wolomin.org/

Opublikowano