Po konferencji – Jak Sutecznie Przeciwdziałać Przemocy

O tym: Jak Skutecznie Przeciwdziałać Przemocy zastanawiano się w czwartek 12 czerwca w Wołominie podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Rzecznik Praw Rodziców i Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Konferencję otworzył Piotr Uściński – Starosta Wołomiński, który przywitał prelegentów oraz zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się: Adam Kopczyński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Wołomińskiego, Ryszard Walczak – Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego, Edukacji Kultury i Sportu, Jolanta Tlaga – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej z gmin z terenu powiatu, dyrektorzy rodzinnych domów dziecka, dyrektorzy szkół, psychologowie i pedagodzy szkolni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów.

„Nasze dzisiejsze spotkanie jest odpowiedzią na problemy wynikające z realizacji kontrowersyjnej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Już sam jej tytuł świadczący o tym, że to w rodzinie należy upatrywać źródeł przemocy, jest nie do zaakceptowania” – mówił Starosta.

Przemoc domowa jest problemem trudnym do zdiagnozowania, a jednocześnie szczególnie ważnym problemem społecznym. Wymaga podjęcia szerokich, dobrze zorganizowanych i zaplanowanych na wiele lat działań na rzecz jej przeciwdziałania. Wychodząc temu naprzeciw Powiat Wołomiński postanowił poddać opracowany Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014-2017 konsultacji przez specjalistów Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, znanej z ogólnopolskiej akcji Ratuj Maluchy. Do podstawowych celów Fundacji należy reprezentowanie rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym, działanie na rzecz polityki prorodzinnej, wpływanie na tworzenie korzystniejszych dla rodzin przepisów, oraz prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla rodziców starających się egzekwować swoje prawa. Od początku 2013 roku Fundacja prowadzi „Telefon Wsparcia Rodziców” dla rodzin zagrożonych odebraniem dzieci z powodu trudnej sytuacji bytowej: biedy czy bezradności oraz doświadczających różnych trudności w kontakcie z instytucjami. Doświadczenie i wiedza pracowników Fundacji pozwoliły na spojrzenie na zjawisko przemocy wielowymiarowo, z wielu perspektyw i podzielenie się tą wiedzą z innymi. O praktycznych skutkach Ustawy w kontekście działalności Telefonu Wsparcia rodziców zagrożonych odebraniem dzieci oraz o wielowymiarowości profilaktyki występowania przemocy mówiły Aleksandra Januszewicz, Judyta Kruk – koordynatorki Telefonu Wsparcia Fundacji.

Cele i założenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 przedstawiła Ewelina Wojtkowska przedstawiciel Powiatowego Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce. Głównym i podstawowym zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie działań mających na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy oraz zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy. Elementem programu jest również budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy. Praca z ofiarami jaki i sprawcami przemocy wymaga wyspecjalizowanych działań interdyscyplinarnych specjalistów wielu instytucji. O niezbędnej współpracy w realizacji tych zadań i wszechstronnym wsparciu rodzin mówił m.in. Maciej Burakowski dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Wśród prelegentów znalazła się także Anna Andrzejewska – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, która podkreśliła, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. A art. 72, ust. 1 Konstytucji zapewnia dziecku prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Ciekawym punktem konferencji były prelekcje Józefa Makowskiego – pedagoga resocjalizacji i Julity Molendy – psychologa, którzy na co dzień pracują z osobami doświadczającymi przemocy i przedstawili studium tych przypadków.

Tematykę konstytucyjności Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie przedstawił dr hab. Aleksander Stępkowski – Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Zwrócił on uwagę na istnienie poważnych zarzutów co do zgodności Ustawy z Konstytucją, która zakłada zasadę domniemania niewinności, obowiązującą w prawie karnym, zaś w tej Ustawie nie ma ona zastosowania.

Konferencja dała szansę znalezienia odpowiedzi na pytania: Jak godzić przeciwdziałanie przemocy z poszanowaniem praw rodziców, dzieci i integralności rodziny? Czego najbardziej potrzebują osoby i środowiska zagrożone przemocą? Jak tworzyć lokalne strategie przeciwdziałania przemocy domowej z naciskiem na profilaktykę? Jakie korzyści daje współpraca sektora publicznego z pozarządowym?

Dzięki konsultacjom specjalistów Fundacji program uwzględnia złożony kontekst zagadnień przeciwdziałania przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy realizacji praw rodziców. Dzięki temu można mieć nadzieję, że uda się zapobiec negatywnym zjawiskom związanym z realizacją Ustawy w Powiecie Wołomińskim.

Fundacja udostępni również dwumiesięczne konsultacje telefoniczne przeznaczone dla urzędników i przedstawicieli instytucji powiatu wołomińskiego realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy i pomocy ofiarom przemocy.

Konsultacje będą dostępne pod numerem: 662-656-380 w godzinach 10.30-12.30, od poniedziałku do piątku w okresie od 16 czerwca 2014 r. do 14 sierpnia 2014 r.

Opublikowano