Między ideologią a socjotechniką

Już jutro promocja książki „Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie” wydanej przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
W dyskusji udział wezmą m.in.: przewodniczący Rady IPN dr hab. Grzegorz Motyka, dr Magdalena Semczyszyn (IPN Szczecin), dr hab. Jarosław Syrnyk (IPN Wrocław), prof. Tomasz Stryjek (ISP PAN) oraz prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma.

Myślą przewodnią tomu stała się próba odpowiedzi na pytania, na ile polityka narodowościowa poszczególnych państw bloku wschodniego była konsekwencją założeń ideologicznych, a w jakim stopniu stanowiła splot zabiegów socjotechnicznych, za pomocą których kreowano użyteczny w danej chwili obraz mniejszości narodowych. Co kryło się za fasadą internacjonalistycznych haseł? […] Czy koncepcje polityczne władz komunistycznych, zakładające różne formy asymilacji, stawały się tym samym formą nacjonalizmu? Na ile represyjny charakter podejmowanych działań odpowiadał realnemu zagrożeniu ze strony mniejszości narodowościowych? Komparatystyczne ujęcie polityki narodowościowej w krajach znajdujących się w orbicie wpływów ZSRR, takich jak m.in. Polska, Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria, czy będących dawniej częścią Imperium, jak Gruzja czy Ukraina, umożliwiło m.in. zwrócenie uwagi na rolę, jaką w procesie recepcji komunizmu odgrywały uwarunkowania kulturowe i społeczne w poszczególnych krajach. Niewątpliwie jednak punktem odniesienia dla konkretnych działań podejmowanych przez struktury partyjne i aparat bezpieczeństwa w krajach satelickich była aktualna polityka realizowana przez ZSRR […]

Warto podkreślić, że wiele zjawisk opisywanych w tomie nie zakończyło się wraz ze zmianami politycznymi z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców”

Promocja książki odbędzie się 30 października (czwartek) o godzinie 17:00.
Przystanek Historia, ul. Marszałkowska 21/25t
Wstęp wolny!

źródło: kulturalna.warszawa.pl, ipn.gov.pl

Opublikowano