Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Tylko do 14 listopada wyborcy przebywający czasowo na terenie m.st. Warszawy mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców m.st. Warszawy.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów. Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek, zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Opublikowano