Konkurs na Dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie

Konkurs na Dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie
SONY DSC

Konkurs na Dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie.

Konkurs na Dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie ogłosił Wójt Gminy Jabłonna . Co należy zrobić, jak się zgłosić? Więcej informacji poniżej:
1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, ul. Parkowa 21, 05-110 Jabłonna
2. Stanowisko objęte konkursem: Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, ul. Parkowa 21,05-110 Jabłonna
3. Wymagane kwalifikacje kandydata: a )wykształcenie wyższe, b) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora, c) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzenie i co najmniej 3-letnie staż pracy, d) brak  prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
4. Dokumenty wymagane od kandydatów: a) podanie o przyjęciu na stanowisko objęte konkursem, b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymienione w pkt 3 a) i c), niezbędne do zajmowania stanowiska objętego konkursem, tj. wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy, c) oświadczenie kandydata, iż zajmowane przez niego wcześniej stanowisko lub stanowiska, miały charakter kierowniczy oraz w jakim czasie były zajmowane, d) opis przebiegu pracy zawodowej, e) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, f) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, g) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do  czynności prawnych, h) zaświadczenie o niekaralności kandydata, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania dokumentów, i) oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie.
Dokumenty wymienione w 4 b) i g) mogą być przedłożone jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub przez notariusza. Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.
5. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów: podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 05 grudnia 2016 roku: do biura podawczego Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, w godzinach pracy urzędu  . Na kopercie należy wskazać imię i nazwisko kandydata, oraz adres i nr telefonu a także adnotację: „ Konkurs na stanowisko Dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie”
6. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SZPZOZ: informacje i dokumenty dotyczące stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego SZPZOZ będą udostępnione kandydatom do wglądu w Urzędzie Gminy Jabłonna przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych.
7. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 08 grudnia 2016 roku.
8. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani na piśmie.

Przeczyta też:  Zapraszamy do Biblioteki Gminnej w Jabłonnie

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.